НЧ "Родолюбие - 2006"
Народно читалище в с. Айдемир, област Силистра

Силистренските читалища си разпределиха над половин милион лева

Разпределена е годишната държавна субсидия за
дейността на народните читалища в община
Силистра за 2020 година, научаваме от
публикация в профила на общината във Фейсбук
по повод проведено заседание на Комисия за
разпределение на субсидията, председателствана
от Мария Недялкова - зам.-кмет "Хуманитарни
дейности" в изпълнение на чл. 23, ал. 1 от Закона
за народните читалища и на Указания на
Министерство на културата, както и съгласно
заповед на кмета на община Силистра д-р Юлиян
Найденов.
Комисията работи по т.нар. Вътрешни правила. Разработен и представен бе Анализ
на изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Силистра за 2019 г. Във връзка с изпълнение на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2020 г. общата субсидирана численост за
народните читалища в община Силистра за настоящата година е в размер на 53
субсидирани бройки (общо 553 320 лева), предназначена за за 23 читалища,
представили предложения за дейност през календарната година.
Стандартът за една субсидирана бройка е в размер на 10 440 лв. (завишението е с
950 лв. спрямо м.г.), като са разчетени средства за дейност и за заплати, за други
възнаграждения и плащания на персонала, за осигурителни вноски и издръжка,
както и средства, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
В резултат на направения обстоен анализ и на база на проведената дискусия
Комисията взе решение да бъде завишена с 0,125 бр. субсидираната численост на
НЧ "Самообразование-1942" с. Йорданово за сметка на намаление със същия
разрмер за НЧ "Светлина 1906" село Смилец.
Допълнителни субсидирани бройки (по 0.25) от Министерство на културата
получиха НЧ "Дръстър-2012" град Силистра, НЧ "Дочо Михайлов – 1906" с. Бабук, НЧ
"Паисий Хилендарски – 2006" с. Айдемир и НЧ "Заря-1957" с. Брадвари. Другите
народни читалища на територията на Община Силистра останаха с разпределение
като през 2019 г.

 

Силистренските читалища си разпределиха над половин милион лева - Изображение 1