НЧ "Родолюбие - 2006"
Народно читалище в с. Айдемир, област Силистра

Държавна субсидия за дейността на народните читалища в Община Силистра за 2018 година

         Разпределена е годишната държавна субсидия за дейността на народните читалища в Община Силистра за 2018 година 
На 22 януари 2018 г. се проведе заседанието на Комисията за разпределение на субсидията за народните читалища на територията на община Силистра за 2018 г. в изпълнение на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища и Указанията на Министерството на културата за организацията и методиката за прилагане на критериите за разпределение на субсидията за народните читалища.
        Съгласно Заповед № ЗК - 91 от 17.01.2018г. на Кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов бе назначена комисия с председател - г-жа Денка Михайлова - зам.-кмет "Хуманитарни дейности" и членове – председатели /представители/ на народните читалища на територията на Община Силистра. Със същия документ са утвърдени Вътрешни правила за работата на Комисията за разпределение на субсидията за народните читалища на територията на община Силистра за 2018 г.                Разработен и представен бе Анализ на изпълнението на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Силистра за 2017г.
Председателят на комисията г-жа Денка Михайлова - зам.-кмет "Хуманитарни дейности", припомни ролята на читалищата и тяхната мисия, а именно обогатяване на културния живот и утвърждаване на читалищата като информационно-културни центрове в населените места. Чрез мрежата от читалища като най-разпространените културни институции се делегират дейности за осъществяване на политики за осигуряване на по-широк достъп до култура, за участие в творчески дейности и в културния живот на населеното място на хора от всички възрасти и социални групи от населението, реализират се интеграционни процеси, създават се условия за неформално и самостоятелно учене през целия живот, за равен достъп до човешкото знание, за комуникация и информираност, за насърчаване на културното многообразие, за преодоляване на дискриминацията, расизма и нетолерантността, за гражданска активност, както и за приемственост между поколенията. Изпълняват се държавни задачи за защита на нематериалното културно наследство. 
       Общата субсидирана численост за народните читалища в Община Силистра за 2018 г. е в размер на 51 субсидирани бройки
Стандартът за една субсидирана бройка през 2018 г. е в размер на 8 375 лв., като завишението е с 1075лв. спрямо 2017г. В него са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
      В Община Силистра са регистрирани 23 народни читалища, които извършват дейност, с изключение на НЧ "Д-р Петър Вичев - 1941", село Айдемир, което не е представило предложение за дейността си през 2018 г., в изпълнение на Закона за народните читалища и не получава субсидия.
Общо субсидираната численост от държавния бюджет за народните читалища в Община Силистра за 2018 г. е в размер на 427 125 лева. 
     В резултат на обсъжданията, направения обстоен анализ и дискусия, Комисията взе решение да бъде променена субсидираната численост на две читалища. Субсидираната бройка на НЧ “Самообразование - 1942” - с. Йорданово да бъде намалена с 0,125 бр., а завишена на НЧ “Димитър Благоев - 1930” - с. Ветрен с 0,125 бр. 
За останалите народни читалища на територията на Община Силистра разпределението на субсидираната численост за 2018 година се запазва, както през 2017 г.

Държавна субсидия за дейността на народните читалища в Община Силистра за 2018 година - Изображение 1